Persoonsgegevens

devider

Puur&Balans, gevestigd aan Molenheidestraat 38, 3900 Pelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.puurenbalans.com

info@puurenbalans.com

+32 (0)11920706

BTW – Ondernemingsnummer: BE 0666.397.324

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.

 

 

Persoonsgegevens verwerken

Puur&Balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt (via het contactformulier, de  SocialMedia-kanalen van Puur&Balans of op een andere wijze).

 

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt en op welke wijze deze worden verwerkt

 

Puur&Balans verwerkt de volgende persoonsgegevens digitaal in een bestand op de computer:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Informatie en gegevens met betrekking tot de Gezondheid en Welzijns-coaching

Puur&Balans verwerkt de volgende persoonsgegevens via contactgegevens op een mobiele telefoon:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)

Puur&Balans verwerkt de volgende persoonsgegevens op een door jouw zelf handmatig/digitaal ingevuld inschrijvingsformulier, vragenlijsten en dergelijke in een administratie in de praktijk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot je gezondheid, enkel wanneer het noodzakelijk is deze te kennen in verband met de te leveren dienst. (Puur&Balans zal je op geen enkele wijze verplichten deze gegevens te verstrekken. Deze gegevens verstrek je ten alle tijden uit eigen wil en worden niet gedeeld met derden tenzij dit wettelijk verplicht is.)

Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen, tenzij je deze zelf digitaal invult en per mail aan Puur&Balans toestuurt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Puur&Balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je telefonisch en/of via e-mail te kunnen benaderen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • De te leveren dienst zo volledig mogelijk te kunnen verzorgen.
 • Je te informeren over de diensten en/of producten en eventuele wijzigingen daarvan.
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Puur&Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren je gegevens zolang je gebruikt maakt van de diensten, tot maximaal 5 jaar na je laatste afname van een dienst.

De gegevens met betrekking tot een coachingstraject zijn door jou ten alle tijden op te vragen. Onder ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ staat omschreven hoe het opvragen van je gegevens uitgevoerd kan worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Puur&Balans verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De website https://puurenbalans.com slaat geen (persoons)gegevens op. Hier wordt enkel informatie gedeeld.

Via het contactformulier, welke wordt verzonden naar het emailadres info@puurenbalans.com, bepaal je zelf welke (persoons)gegevens je vermeld en verstuurd. Puur&Balans heeft dan de beschikking over deze gegevens en het emailadres waarmee jij zend.

De website en/of dienst van Puur&Balans heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurenbalans.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur&Balans.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurenbalans.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij jouw een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer/ Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Ter extra controle kan er hierover nog telefonisch contact met je opgenomen worden. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Puur&Balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct telefonisch contact op of via info@puurenbalans.com.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Puur&Balans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Puur&Balans neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur&Balans) tussen zit.

 

Overige informatie:

Puur&Balans wil je er tevens op wijzen dat je via onderstaande website meer informatie kan verkrijgen met betrekking tot Privacy/ Bescherming persoonsgegevens:

 

https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens